Organizace

Ředitelka školy Mgr. Marie Pavličíková
Výchovná poradkyně Mgr. Františka Šobáňová
Školní metodik prevence Mgr. Františka Šobáňová
Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Milena Kuběnová
Metodik ICT Mgr. Jana Kristová

 Zaměstnanci školy::

Třídní učitelé

1. ročník Mgr. Růžena Vnučková
2. ročník a 3. ročník Mgr. Milena Kuběnová
4. ročník a 5. ročník Mgr. Marie Bušinová
6. ročník  Mgr. Lenka Ratuská
7. ročník Mgr. Františka Šobáňová
8. ročník Bc. Kateřina Čechová
9. ročník Mgr. Andrea Zálešáková

Asistent pedagoga, vychovatelka školní družiny

Marie Netopilová

Nepovinný předmět Náboženství

Mgr. Jan Šimoník

 

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola, Ježov je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky rozčleněnými na I. stupeň a II. stupeň. Škola je spádovou školou pro děti z Mikroregionu Podchřibí. V současné době ji navštěvují žáci z obcí: Ježov, Labuty, Skalka, Vřesovice, Žádovice, Kelčany a Hýsly. Dopravní spojení pro žáky z okolních obcí je vyhovující, u školy je zřízena autobusová zastávka.

Výuka žáků probíhá v rozlehlém klidném školním areálu, který tvoří hlavní budova školy, tělocvična, jídelna a víceúčelový sportovní areál. K výuce slouží 9 kmenových učeben, odborná učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií, zařízení dílen, keramické dílny s keramickou pecí a knihovnou školy. Vynikající jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy i praktických činností.

Cíle výchovy a vzdělávání

  • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.
  • Otevřít školu veřejnosti. Spolupracovat s veřejností – rodiči, zřizovatelem, obcí.
  • Propagovat práci školy v tisku, v místním zpravodaji obecního úřadu, ve vlastním zpravodaji školy a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností.
  • Rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, informačních a komunikačních technologiích.
  • Podporovat estetickou výchovu žáků a celkové estetické cítění.
  • Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvoj pohybových dovedností ve školních a mimoškolních aktivitách.
  • Uplatňovat prvky environmentální výchovy v každodenním životě školy. Předávat žákům informace o životním prostředí a jeho ochraně.
  • Podporovat žáky s hudebním a pohybovým nadáním i žáky manuálně zručné.
  • Podporovat činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání.
http://buyviagraonline-genericrx.com/ – generic cialis online fast shipping – darvocet canadian pharmacy – viagra coupon code – viagra like pills over the counter