Výuka

 

 Informace pro rodiče čtvrťáků – 1. pololetí 2017/18

Září

V pondělí 4.9. jsme se znovu sešli po prázdninách ve škole. Děti dostaly přihlášky a základní informace, další den pak učebnice a rozvrh hodin – postupně na něj „najedeme“. Většinu předmětů budeme mít spolu. V hlavních předmětech nás teď čeká opakování loňského učiva. Co se týče výuky – místo Prvouky mají letos 2 nové předměty – Přírodovědu a Vlastivědu. Další změny se týkají organizace fungování třídy – protože už jsou starší, volili si zástupce do třídní samosprávy a také své zástupce do školního parlamentu.Věřím, že ve vzájemné spolupráci budeme postupně rozvíjet děti tak, aby se nejenom vzdělávaly, ale též celkově prospívaly a rostly ve schopnosti budovat a kultivovat vztahy se svými vrstevníky.

V Pá 8.9. jsme navštívili Kyjovský dětský sportovní koktejl na stadionu, kde se děti seznámily s některými kroužky a volnočasovými aktivitami města Kyjova.Ve St 13.9. proběhla od 16.30 v jídelně školy společná informační schůzka pro všechny rodiče.V Po 18.9. jsme navštívili  interaktivní program Podzim na dědině ve skanzenu Strážnice.

V ČJ opakujeme loňské učivo. Píšeme KP (diktáty a jiné) – známky zapisuji, až jich je víc a sešity posílám jednou za čas sešity k nahlédnutí a podpisu.

V M opakujeme sčítání a odčítání (pamětné i písemné). Také procvičujeme násobení a dělení (v oboru násobilek) a řešíme slovní úlohy, na probrané učivo píšeme krátké KP.

Ve Vlastivědě mluvíme o domově, obci, regionu apod. Seznamujeme se a pracujeme s mapami a plány. V hodinách průběžně zkouším – ústně nebo krátkou opakovací KP – připravujte se s dětmi na každou hodinu (podle zápisů v sešitě).

V Přírodovědě probíráme součásti neživé přírody – vzduch, sluneční záření, vodu, půdu. Opět průběžně zkouším – opakujte si s dětmi probranou látku před každou hodinou.

V Pá 29.9. jsme mělive škole program Den evropských jazyků.

Říjen

V ČJ probíráme stavbu slova – kořen, předponovou a příponovou část. Mluvíme o předponách a předložkách a vyhledáváme je v textu. Opakujeme jednotlivé skupiny vyjmenovaných slov. KP píšeme dle potřeby.

V M rozšiřujeme možnosti násobení – teď násobíme dvouciferná i trojciferná čísla jednociferným činitelem pod sebou. Začali jsme též dělit jednociferným dělitelem. Obojí procvičujeme při řešení různě obtížných slovních úloh. Děti by měly mít upevněné základní násobilkové spoje, procvičujte prosím doma.

Ve VL mluvíme o České republice jako součásti Evropy a společenství demokratických států (EU). Seznámili jsme se se směrovou růžicí (směrové strany) a používáme ji při orientaci na mapě. Mluvili jsme o sousedních státech a jejích hlavních městech. Probrali jsme také základní informace o praktickém fungování státu (parlament, vláda, prezident, soudy, policie apod.).

V jsme dokončili kapitoly o neživé přírodě a začaly s přírodou živou – rostlinami (stavba těla, druhy, využití atd.).

Na základě požadavku rodičů (společná schůzka v září) je domluvena změna sběru papíru v naší škole. Nenoste, prosím, papír průběžně, ale uschovávejte doma. Sběr proběhne jednorázově – ke škole bude přistaven velkoobjemový kontajner a veškerý papír budete moct přivézt v určený den. O všem budete včas informováni.

Listopad

V ČJ procházíme a opakujeme vyjmenovaná slova. Procvičujte s dětmi také doma. KP píšeme podle potřeby – někdy jako diktát, jindy jako samostatnou práci.

V M jsme začali pracovat s čísly v oboru 1 000 – 10 000. Čísla zapisujeme, čteme, porovnáváme a počítáme s nimi (sčítání a odčítání, násobení i dělení). Pořád pracujeme s násobilkou, děti, které si nejsou jisté početními spoji, by je měly procvičovat doma (násobení pod sebou, dělení i se zbytkem). KP zatím píšeme hlavně na procvičení násobilky.

Ve VL procházíme postupně jednotlivé kraje ČR a hlavně pracujeme s mapou – u povrchu ČR vyhledáváme nížiny a pohoří.

V jsme mluvili o některých živočiších (pes a kočka domácí, kur domácí, žížala obecná). Probírali jsme podzimní změny v přírodě. Teď jsme u příkladu rostlin a živočichů poblíž našich domovů. Děti dostaly možnost vypracovat si referát na toto téma.

Ve středu 22. 11. byly rodičovské schůzky.

Prosinec

V ČJ pracujeme s podstatnými jmény – určujeme rod číslo i pád. Pořád procvičujeme řady vyjmenovaných slov – opakujte i doma.

V M procvičujeme hlavně násobení a dělení v oboru do 10 000. Trénujte i doma, zvlášť s dětmi, které mají potíže s násobilku. Začali jsme pracovat s čísly v oboru do milionu. Táto čísla čteme, zapisujeme, porovnáváme, řadíme podlému velikosti.

Ve VL pracujeme s mapou – děti by měly zvládnout vyhledat a určit pohoří a nížiny ČR, nově také vodstvo ČR (velké řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže). V učebnici mají mapu ČR, procvičujte také doma – budou průběžně zkoušeny.

V jsme dokončily tématický okruh rostliny a živočichové poblíž našich domovů (také domácí mazlíčky). Děti měly možnost získat dobrou známku za vypracování referátu na vybranou rostlinu nebo živočicha.

V Út 5. 12. nás navštívil svatý Mikuláš se svojí družinou. Ve Čt 7. 12. jsme byli ve skanzenu Strážnice – interaktivní program Radujme se, veselme se. V Po 18. 12. nás pobavilo ve Zlíně divadelní představení Tučňáci na arše. V Pá 22. 12. jsme měli ve třídě vánoční besídku, kde jsme si připomenuli různé zvyky, vyrobili ovocný salát, ochutnali cukroví, hráli hry, zpívali koledy, na závěr se obdarovali a rozešli se na prázdniny. Uvidíme se ve středu 3. ledna 2018.

Pěkné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.