Výuka

Druhé pololetí 2017/2018

Únor

Druhé pololetí jsme začali karnevalem, který pro děti připravili deváťáci. Máme také za sebou jarní prázdniny.

ČJ jsme dobrali vzory podstatných jmen rodu mužského (a opakujeme ostatní vzory).

V M opakujeme probrané a také přidáváme geometrii (kruh, kružnice). Procvičili jsme násobení a dělení čísly 10, 100 a 1000. Pracujeme na řešení i tvoření slovních úloh.

Ve VL jsme dokončili kraje ČR, zvláště jsme se zaměřili na náš – Jihomoravský kraj.

V jsme mluvili o rostlinách a živočiších na louce a na poli.

Březen

V ČJ procvičujeme podstatná jména – určujeme rod, číslo, vzor a pád. Stále opakujeme určování rodu podstatných jmen. Začali jsme pracovat se slovesy (tvar určitý a neurčitý, tvar jednoduchý a složený, zvratné sloveso).

V M probíráme písemné násobení dvouciferným činitelem (pod sebou) – zkusili jsme dva způsoby a na dětech je vybrat si ten, který jim více vyhovuje a budou jej používat. Stále se vracíme k písemnému sčítání a odčítání (pod sebou) v oboru do 1 milionu, opakujeme také dělení jednociferným menšitelem. Průběžně řešíme slovní úlohy. Procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. V geometrii rýsujeme trojúhelníky a mluvíme o trojúhelníkové nerovnosti.

Ve VL jsme zakončili probírání České republiky povídáním o Praze. Začínáme s dějepisnou částí, mluvíme o měření času  a poznáváme dějiny (pravěk). Mluvíme o starší a mladší době kamenné. Budu průběžně zkoušet – ústně i písemně.

V  probíráme rostliny a živočichy vod (a bažin). V Pá 9.3. jsme navštívili výstavu mysliveckých trofejí v Mikulčicích. Vstup byl zdarma, autobus nám hradí myslivecké sdružení z Ježova.

Ve Stř 14.3. nás navštívila Agentura Pernštejni s představením Staré pověsti české (vstupné hrazeno z KPŠ.) Ve Stř 21.3. proběhla poslední teoretická část dopravní výchovy. Praktické zkoušky nás čekají v polovině května. V Pá 23.3. jsme si užili program s přespáním ve škole – Noc s Andersenem.

Duben

V ČJ – dál pracujeme se slovesy – určujeme osobu, číslo a čas, také způsob. Opakujeme podstatná jména – určování rodu, vzoru, čísla a pádu. Mluvili jsme o větách jednoduchých a souvětích a souvětí jsme také graficky zapisovali.

V M opakujeme násobení dvouciferným činitelem. Průběžně řešíme slovní úlohy – jednoduché i složitější. Některé děti u řešení tápou, proto procvičujte také doma. V geometrii jsme probrali obvody – trojúhelníku, obdélníku, čtverce. Děti musí znát vzorečky těchto obvodů (mají v sešitě v rámečku). Rýsujeme trojúhelník, obdélník a čtverec podle zadaných stran.

Ve VL jsme zopakovali dobu kamennou a pak jsme mluvili o dobách zpracování kovů (doba bronzová a železná). Probrali jsme první osídlení našeho území (Keltové, Germáni) a příchod Slovanů. O těch si zjišťujeme a zapisujeme více informací (Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu – Přemyslovci – knížata).

V jsme dokončili rostliny a živočichy vod a bažin a mluvili jsme o jaru a změnách v přírodě. Znovu jsme se vrátili k tématu neživé přírody (nerosty a horniny).

Ve Stř 25.4. jsme se viděli na třídních schůzkách. V Po 30.4. jsme měli ředitelské volno.

Květen

Ve Stř 2. 5. nám záci ZUŠ z Uherského Hradiště pod vedením svých učitelů připravili výchovný koncert. A v Pá 4.5. přijeli k nám do školy, aby prakticky seznámili děti s některými hudebními nástroji. V Po 7.5. měly děti ředitelské volno.

V ČJ pracujeme s větným celkem. Vyhledáváme podmět, přísudek a vyznačujeme základní skladební dvojice. Také probíráme shodu podmětu s přísudkem.

V M dále prohlubujeme učivo geometrie z minulého měsíce. V aritmetice pracujeme s nerovnicemi a řešíme s jejich pomocí jednoduché slovní úlohy. Učíme se zapisovat zlomky a počítat s nimi ve slovních úlohách.

Ve VL jsme probrali knížata a krále z rodu Přemyslovců. Mluvili jsme o Lucemburcích (hlavně o Karlu IV.), Janu Husovi a husitech.

V jsme mluvili o nerostech a horninách a dalších součástech neživé přírody (voda, vzduch, půda, sluneční záření). Znovu se vracíme k živé přírodě a probíráme užitek, který má člověk ze známých rostlin a živočichů. Také jsme se zastavili u dopadů hospodaření člověka na okolní prostředí (ochrana přírody, ekologické katastrofy).

V  Pá 11.5. jsme měli „obrácený den“ – kluci se změnili na holky a holky zas na kluky a některé děti si také vyzkoušely učitelskou práci (a paní učitelka zase zasedla do lavice). V Po 14.5. jsme se fotografovali. V Út 15.5. jsme jeli do Kyjova na praktické zkoušky z dopravní výchovy a i když nám pršelo, všechny děti je zvládly – na závěr dostaly průkaz cyklisty.

Červen

V Pá 1.6. jsme si užili výlet do Hvězdárny a planetaria v Brně (Soumrak dinosaurů, vědecká stezka) a také procházku centrem (stará radnice, brněnské kolo a „drak“, katedrála na Petrově).

V ČJ jsme mluvili o řeči přímé a nepřímé a opakujeme vše probrané.

V M jsme probrali obsah čtverce i obdélníku a seznámili se s povrchem krychle a kvádru. Ostatní učivo opakujeme a procvičujeme.

Ve VL jsme se posunuli dál – mluvili jsme o Jiřím z Poděbrad a pak Habsburcích na českém trůně (Rudolf II., Marie Terezie a Josef II.). Čas jsme věnovali také povídání o Učiteli národů, kterým je náš slavný Jan Amos Komenský.

V jsme probrali poslední okruh – člověk ve vesmíru a ve světě, člověk v proměnách času.

Organizaci posledních školních týdnů dostaly děti na lístečkách – prosím o podepsání.

Děti dostaly v pátek 29.6. vysvědčení, informace pro příští školní rok, „dopis“ s pár fotkami na památku a rozešli jsme se na prázdniny. Přeji nám všem pěkné léto.