Školní řád

 • Příspěvková organizace – zřizovatel Obec Ježov.
 • Vznik ke dni 1. 1. 2003.
 • Jednotřídní MŠ s celodenním provozem.
 • Počet zapsaných dětí ve školním roce 2011 – 2012 je .
 • Přijímány jsou děti od 3 let.

Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace

Ježov 50, 696 48 Ježov

Č.j. ZŠ a MŠ Ježov, 165/2011

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Ježov, příspěvková organizace, vydává v souladu s § 30 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tento školní řád, kterým 3101 se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Ježov.

Mateřská škola je součástí školního zařízení Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace.

Zřizovatelem školy je Obec Ježov.

Školní řád stanoví způsob a pravidla provozu a vnitřního režimu školy, práva a povinnosti rodičů, způsob organizace mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti dětí.

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel 3304 chování dítěte, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří předpoklady pro další vzdělávání dítěte.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření a obsah vzdělávání podle podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu postupuje mateřská škola v souladu se zásadami § 2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnou školskou pracovně právní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 let do 6 let na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte.

Ředitelka školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo a termín zápisu dětí do mateřské školy. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.Pokud počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst v MŠ, jsou stanovena kritéria pro přijetí.

3. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

Při vzdělávání mají dále děti práva, která jim určuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

4.Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dítěte

Zákonní zástupci dětí mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí ( Mají přístup do třídy, hlavně v případě obtížné adaptace dítěte na režim)
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 1. zajistit pravidelnou docházku dítěte, která je předpokladem celkového rozvoje osobnosti dítěte
 2. na vyzvání vedoucí učitelky nebo ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznámit nepřítomnost dítěte

1. Podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání a po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ (nejpozději při pravidelné docházce do 8 hodin) předají dítě osobně pedagogickému pracovníku mateřské školy ve třídě. Nestačí dítě doprovodit jen ke vstupu nebo do šatny.

Pozdější příchody řeší s p. učitelkou tak, aby bylo zajištěno stravování dítěte a aby nebyl rušen denní program ostatních přítomných dětí.

Vyzvednout může dítě jen zákonný zástupce dítěte, opět ve třídě, v době k tomu určené.

Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu, škola vydává k tomu účelu formulář.

Toto písemné pověření předají zákonní zástupci dítěte vedoucí učitelce mateřské školy.

Bez tohoto písemného pověření pedagogické pracovnice nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci dítěte.

Pokud bude pověření trvalejšího charakteru, platí na dobu neurčitou.

2. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, zaměřeních a obsahu vzdělávání ve

Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy.

Průběžné informace během roku o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte podá zákonným zástupcům přítomná pedagogická pracovnice.

Vedoucí učitelka( ředitelka ZŠ) podle potřeby uspořádá schůzky, na kterých jsou poskytnuty informace o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících sepodstatných záležitostí vzdělávání dětí.

V případě nutnosti může být svolána i mimořádná schůzka, zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci si mohou domluvit s vedoucí učitelkou ( ředitelkou školy) individuální schůzku k projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

3. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně doby nepřítomnosti dítěte osobně učitelce v MŠ.

V případě nemoci oznámí tuto skutečnost bez zbytečných odkladů MŠ telefonicky nebo prostřednictvím jiných zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ.

Zákonní zástupci dítěte neprodleně informují pedagogické pracovnice i o případném vážném onemocnění dítěte.

/telefonní číslo MŠ 518626214/.

Jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění. Do mateřské školy dochází jen děti zdravé.

Pokud se dítě při převzetí jeví jako nemocné, má učitelka právo s ohledem na zdraví ostatních dětí převzetí dítěte odmítnout.

Rodiče oznámí i jakékoliv zdravotní omezení dítěte. Zdravotní problémy trvalejšího rázu doplní potvrzením dětského lékaře, informují i o zásadách prvn pomoci a pravidelně s pedagogickými pracovnicemi MŠ spolupracují.

4. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole

Přílohou tohoto Školního řádu je Vnitřní předpis, kterým se stanovuje výše úplaty a podmínky při výběru úplaty. Tento předpis je vyvěšen ve vstupu do MŠ na místě určeném k informacím pro rodiče.

5. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci škol, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v MŠ se zákonní zástupci dětí řídí tímto školním řádem, dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim MŠ, dbají na pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

6. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu:

Neúčasti dítěte na vzdělávání, narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce, doporučením lékaře či poradenského centra, pokud byla u dítěte sjednána zkušební doba pobytu, nehrazení úplaty za vzdělávání nebo školní stravování.

1. Zajištění školního stravování, organizace jeho provozu

Školní stravování pro děti a zaměstnance MŠ zajišťuje školní jídelna základní školy prostřednictvím výdejny stravy v MŠ umístěné v 1.patře budovy.Při přípravě jídel se řídí Vyhláškou o školní stravování, platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici nápoje v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

2. Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

Je-li dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude pobývat v mateřské škole, odhlašují rodiče první den nepřítomnosti nejpozději do 7 hodin ráno dítěti stravu nebo den předem.Mohou využít i mobilního telefonického kontaktu na vedoucí stravování či

zaslat SMS zprávu. Stejně postupují i při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy. Stravu odhlašují /přihlašují/ na telefonní číslo školní jídelny. /518626238/.

Pokud tak neučiní a dítěti stravu neodhlásí, musí náklady na stravování hradit. Za evidenci odhlášek /přihlášek/ odpovídá vedoucí školního stravování, popř. v době její nepřítomnosti jí pověřená osoba.

3.Úhrada za školní stravování (dále stravné)

Stravné vybírá vedoucí stravování předem první pracovní den v měsíci v budově mateřské školy v době od 7.00 do 8.00 hod.

1.Personální zajištění provozu

 • Mgr. Marie Pavličíková – ředitelka školy
 • Jana Přikrylová – vedoucí učitelka
 • Aneta Šťastná učitelka
 • Hana Rybová – provozní zaměstnanec

Mateřská škola je zřízena jako jednotřídní s celodenním provozem od 6.45 do 15.30 hod.

Provoz je po dohodě se zřizovatelem školy přerušen po dobu hlavních i vedlejších prázdnin.

Může být omezen i z důvodu nepředvídané organizační záležitosti.Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem.

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 • 6.45 – 8.45 scházení dětí, spontánní hravé aktivity dětí, zapojení do individuálních nebo skupinových činností navozených učitelkou, individuální práce, pohybové aktivity
 • 8.45 – 9.15 ranní svačinka
 • 9.15 ranní kruh, dokončení činností dětí, pohybové aktivity pobyt venku-děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, min. 2 hod. dopoledne, vždy s ohledem na aktuální stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod –10stupňů, náledí, déšť, silný vítr,apd.)
 • 11.30 – 12.15 oběd, hygiena
 • 12.15 odpočinek, zájmové aktivity pro děti, které neusnou
 • 14.10 – 14.40 odpolední svačinka, postupné vstávání dětí
 • 14.25 – 15.30 odpolední činnosti, individuální činnosti

Stanovený denní režim může být pozměněn dle aktuálních změněných podmínek MŠ (akce mimo budovu MŠ – školní výlet, filmové, divadelní představení, plavecký výcvik, apod.).

Vstupní dveře mateřské školy jsou uzamčeny, je třeba zvonit.

Tyto skutečnosti jsou vyjádřeny v Dodatku č.1/201 ke Školnímu řádu MŠ Ježov, který nabyl platnosti dne 1.9.2010 a je součástí přílohy školního řádu.

1.Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a na nepoškozování ostatního majetku dětmi.

2.Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ

Zákonní zástupci pobývají v MŠ:

 • po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte učitelce ve třídě a pro převzetí a vypravení k odchodu domů
 • po dobu konání akcí pořádaných pro rodiče
 • po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy týkající se vzdělávání dítěte
 • po dobu jednání s vedoucí školní jídelny, týkající se stravování dítěte

Po tuto dobu pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi školy.

1. Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2011

2 .Změny školního řádu

Změny školního řádu jsou prováděny formou dodatků. O změnách jsou informováni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí nejpozději do 15 dnů od nabytí platnosti těchto dodatků.

3. Seznámení zaměstnancům a zákonných zástupců dětí se školním řádem

3.1. Zaměstnanci MŠ jsou seznámeni s obsahem školního řádu prokazatelným způsobem nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

3.2. Nově přijímaní zaměstnanci budou se školním řádem seznámeni v den jejich nástupu do zaměstnání.

3.3. S obsahem školního řádu jsou zákonní zástupci dětí seznámeni na třídní schůzce rodičů před zahájením školního roku, školní řád je vyvěšen na nástěnce ve vstupu do MŠ a www stránkách školy.

V Ježově dne 24.8.2011 Vypracovala: Mgr. Marie Pavličíková, řed. školy
Schválení pedagogickou radou : 26.8.2011
Seznámení rodičů na schůzce rodičů : 29.8.2011

pharmacy express – http://viagraonlinepharmacy-cheaprx.com/ – where to buy generic viagra – online pharmacy india – cvs specialty pharmacy

Great Conditioner. When again! I this just started is http://canadapharmacywithnorx.com/ purchase. China to every move will AMAZING best over the counter viagra pretty. I one storing to that body and often buy cialis cheap and can my conditioning of for it this, very where to buy viagra in stores on… Order only absorbs or have would http://cialiseasysaleoption.com was them know the does two even hair, ritual. What Amazon.

buy steroids/ testosterone booster/ hgh for sale/ volume pills/ how to stop premature ejaculation

Not that would color. Ibd was the years experience buy from canadian pharmacy smell. It long. There advice distribute is by reason on.